Інформація про інститут

Міністерство регіонального будівельного розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»

Основі напрямки діяльності:

 • Розробка нових і удосконаленні існуючих технологій виробництва будівельних матеріалів і виробів з розробкою технологічних регламентів, технологічних карт;
 • Розробка проектів будівництва та реконструкції підприємств будівельних матеріалів;
 • Економічна оцінка проектних рішень в галузі виробництва будівельних матеріалів;
 • Розробка нормативної документації (стандарти, технічні умови) на будівельні матеріали та вироби;
 • Виконання фізико-хімічних і фізико-технічних випробувань сировини та будівельних матеріалів на її основі;
 • Здійснення технологічних випробувань сировини з виготовленням експериментальних зразків матеріалів і виробів;
 • Виконання періодичних і сертифікаційних випробувань будівельних матеріалів і виробів;
 • Підготовка наукових кадрів в аспірантурі за спеціальностями 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби», 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»;
 • Організація виставок, конференцій, семінарів, презентацій;
 • Підготовка науково-технічної інформації, пропаганда науково-технічних досягнень;
 • Видання щорічного каталогу будівельних матеріалів, виробів та інженерного обладнання «Будматеріали» та фахових наукових видань: Всеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал «Будівельні матеріали та вироби» та науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка»;
 • Проведення маркетингових досліджень;
 • Проведення техніко-економічного аналізу роботи підприємств з розробкою пропозицій підвищення їх конкурентоспроможності;
 • Організація робіт з сертифікації, санітарно-епідеміологічних і радіологічних досліджень, визначення пожежонебезпечних показників горючості продукції будівельного призначення.

Ministry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine

State Enterprise «Ukrainian Research and Design Institute of Building Materials and Products «NDIBMV»

Main activities:

 • Development and improvement of building materials and products production technologies with technological regulations and terms;
 • Development of building and reconstruction projects for building material manufacturers;
 • Economical evaluation of project decisions in production of building materials;
 • Development of normative (standards, technical terms) on building materials and products;
 • Physico-chemical and physico-technical tests of raw and building materials;
 • Technological tests of raw and making of experimental samples;
 • Periodical and certification tests of building materials and products;
 • Preparation of scientific technical information and propagation of scientific technical achievements;
 • Education of scientific personnel in post graduate school in speciality 05.23.05 «Building materials and products» and 05.17.11 «Technology of refractory non-metallic materials»;
 • Organization of exhibitions, conferences, seminars, presentations;
 • Publication of building materials, products and engineering equipment catalogue «Build Materials» and professional scientific issues: All-Ukrainian scientific technical and production journal «Building materials and products» and scientific technical edition «Building materials, products and sanitary equipment»;
 • Marketing investigations;
 • Technical economical analysis of production work and proposition development of competitiveness increasing;

Organization of certification works, sanitary epidemiological and radiological investigations, definition of building material combustibility indexes.


Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»створено у  1928 р. В останні роки пріоритетними напрямками роботи інституту визнано:

 • розроблення енергоощадних технологій і матеріалів,
 • імпортозаміна матеріалів і виробів,
 • підвищення якості продукції будівельного призначення

Завдяки розробкам останніх років створено нові підприємства з виробництва теплоефективних та імпортозамінних будівельних матеріалів, що дозволило зменшити імпорт плитних волокнистих утеплювачів зі 100 до 40 %, сухих будівельних сумішей до 20 %, м’яких покрівельних матеріалів європейської якості (євроруберойду) до 25 %, збільшити потужності з виробництва виробів з ніздрюватого бетону майже в 6 разів (до 3,5 млн.м3) та практично зупинити імпорт блоків з Білорусії, Польщі, Туреччини. Завдяки розробкам інституту впродовж останніх 10 років збільшується виробництво ефективного утеплювача – спученого перліту та теплоізоляційних перлітових матеріалів: створено і створюються нові виробництва не тільки в Україні, а і в інших країнах (Росія, Вірменія, Грузія, Греція, Монголія).

Спеціалісти інституту здійснюють науково-технічну підтримку вітчизняних галузевих підприємств – пропонують та допомагають налагодити випуск нових видів продукції (теплоізоляційні вироби, сухі будівельні суміші, ніздрюватобетонні вироби тощо).

Сьогодні інститут як базова організація Мінрегіону України з науково-технічної діяльності у сфері промисловості будівельних матеріалів супроводжує та приймає участь у супроводі понад 250 стандартів на будівельні матеріали і методи їх випробування та визначає державну науково-технічну політику України.

Наказом Мінрегіонбуду України від 21.07.2011 р. № 81 створено Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали»,здійснювати функції секретаріату якого доручено інституту.

Національним агентством з акредитації України проведено акредитацію  інституту на право проведення випробувань, в т.ч. сертифікаційних, будівельних матеріалів і виробів понад 120 найменувань.

Наявна лабораторно-експериментальна база та кадровий склад інституту дозволяють на сучасному апаратурному і методичному рівні проводити широкий спектр досліджень та випробувань сировини і будівельних матеріалів.

Інститут — ЄДИНА УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, яка неодноразово приймала участь в європейських міжлабораторних випробуваннях теплоізоляційних матеріалів і довела, що якість виконання робіт з випробувань знаходиться на рівні 15 провідних лабораторій Європи, зокрема, Німеччини, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Португалії, Іспанії, Польщі, Словаччини, Чехії, Литви, Естонії, Словенії.

Інститут співпрацює і приймає участь у заходах Всесвітнього інституту перліту та Європейської асоціації автоклавних ніздрюватих бетонів. Спеціалісти інституту на запрошення провідних закордонних наукових центрів приймають участь в рамках міжнародних конференцій і семінарів в обговоренні результатів наукових досліджень та визначенні напрямків розвитку галузі будівельних матеріалів.

Останні наукові досягнення, а саме: розробка технології використання гідриду титану в бетонах (контейнерах, басейнах витримки, біологічного захисту атомних реакторів) для поліпшення характеристик радіаційного захисту, а також у поглиначах нейтронів для посилення їх поглинаючих властивостей, в еластомерах для виготовлення гнучких екранів для безпеки співробітників атомних електростанцій, свідчить про високий науково-технічний рівень співробітників інституту.

Протягом 2010-2012 років інститутом розроблено близько 100 національних та міждержавних стандартів і понад 20 технічних умов на будівельні матеріали і методи їх випробування, підготовлено відгуки на понад 50 проектів національних стандартів та за дорученням Мінрегіону України виконано експертизу понад 70 нормативних документів.

В ДП «НДІБМВ» функціонує аспірантура, яка готує наукові кадри у сфері будівництва за двома спеціальностями: 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» і 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів». У 2013 р. успішно захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор технічних наук та підготовлено до захисту дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби».

Інститут щорічно починаючи з 2000 р. спільно з Мінрегіоном України видає «Каталог будівельних матеріалів, виробів і інженерного обладнання «Будматеріали», науково-технічний збірник  «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» (чотири випуски щорічно, уже вийшов 48 випуск),  з 1959 р.
6 разів на рік видає «Всеукраїнський науково-технічний та виробничий журнал  «Будівельні матеріали та вироби». Президією Вищої атестаційної комісії України збірник та журнал включено до переліку фахових видань, в яких висвітлюється  результати робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Інститут щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції та семінари за різними напрямками будівельного матеріалознавства, участь у яких приймають спеціалісти як з України, так і з країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

За час існування інституту налагоджено зв’язки з підприємствами і науковими школами України та інших країн, а саме: Росія, Білорусія, Естонія, Литва, Латвія, Вірменія, Грузія, Туреччина, Казахстан, Молдова, Бельгія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Словаччина, Болгарія, Монголія, Китай, США, Канада та ін.

Спеціалісти ДП «НДІБМВ» проводять незалежні експертизи будівельних матеріалів у випадках спірних ситуацій (неналежне використання матеріалів на об’єктах, дефекти, руйнування, випадки фальсифікату і т.і.) – замовники звертаються до інституту саме як до державної організації з її статусом, авторитетом та висококваліфікованими кадрами.